Stor potential för Malmö att komplettera danskt näringsliv i Öresundsregionen

Malmö bör definiera sin roll som regional tillväxtmotor för att leda regional samverkan med Köpenhamnsregionen. Och de lägre lönenivåerna på den svenska sidan av Öresund i kombination med hög utbildningsnivå, markpriserna och ett aktivt nyföretagande inom life science, livsmedelsproduktion och ITK (information- och kommunikationsteknik) borde attrahera danska företag att satsa i Sverige. Det är några av slutsatserna i den rapport som Magnus Andersson vid Malmö universitet och Emma Lappi vid Copenhagen Business School har tagit fram till Tillväxtkommissionen. 

Rapportförfattarna analyserar dagens situation och utveckling i regionen och hur utvecklingen sett ut sedan början på 2000-talet med avseende på klusterformation, humankapital och investeringar.

Fokus i rapporten ligger på en analys av de tre klustren life science, informations- och kommunikationsteknologi och livsmedelssektorn som alla är inkluderade i den danska klusterstrategin “Business promotion in Denmark 2020-2023” och ingår i Region Skånes “Regionalt klusterutvecklingsprogram 2017–2021” och dess uppbyggnad på bägge sidor av sundet. Rapporten visar att nyföretagandet inom de tre klustren är större på den svenska sidan, även om fler är anställda i företagen på den danska sidan. Inom livsmedelssektorn är utbildningsnivån något högre på den svenska sidan. 

Malmö med omland kan bidra med mark och inom vissa sektorer högt utbildad arbetskraft och konkurrera med lägre löner. Stödsystemen ser också olika ut på de båda sidorna av sundet, där svenska sidan har starkare lokalt stöd till företag när de är i uppstartsfasen medan danska sidan har mer regional styrning med huvudfokus att få fler i arbete.

– Något som också blev tydligt i intervjuerna av personer främst på den danska sidan var att det finns ett behov hos danskarna av en tydlig motpart på den svenska sidan. Där skulle Malmö kunna spela en viktig roll för regional tillväxt, säger Magnus Andersson. 

– Det finns en stor möjlighet att komplettera varandra och vi på den svenska sidan behöver formera och formulera oss tydligare för att skapa de bästa förutsättningarna för fördjupat samarbete inom näringslivet. Malmö har en stark ställning med våra kreativa miljöer, internationellt förankrade näringsliv och inte minst vår inom många områden högt utbildade arbetskraft, säger Micael Nord, näringslivsdirektör i Malmö stad.

Samtidigt visar rapporten att samverkan mellan Malmö och omkringliggande kommuner är viktigt för att ta vara på produktionsfaktorer så som exempelvis mark, utbildad arbetskraft och lönenivåer för att kunna erbjuda ett bra komplement till Köpenhamnsregionen. 

En ytterligare slutsats är att den entusiasm som fanns i början efter Öresundsförbindelsen byggts avtagit, till stor del beroende av finanskrisen 2008 som drabbade dansk ekonomi hårt, liksom gränskontroller i samband med flyktingkrisen 2015 och pandemin covid-19. 

– Genom ett strukturerat samarbete inom klustren och över sundet skulle vi kunna bli starkare som tillväxtregion, säger Magnus Andersson.

Tue David Bak är kommissionär i Tillväxtkommissionen: 

– Denna rapport är ett avgörande verktyg för oss i kommissionen. Särskilt spännande i rapporten är den visar att Life Science-sektorn är väldigt dynamisk i Malmö med många nya företag. Det här är ytterligare ett exempel på ett område där Malmö – till mångas förvåning – står starkt. Om det skapas en betydligt starkare länk mellan de etablerade Life Science-företagen i Köpenhamn och de unga start-up-företagen i Malmö, kan detta vara en unik möjlighet för Malmös tillväxt under de kommande 10-15 åren.

Total
0
Shares