Malmö stad förväntas göra överskott på 1303 miljoner kronor

Malmö stad förväntas göra ett stort överskott i år enligt den ekonomiska prognos som kommunstyrelsen tog del av på tisdagen. Med det förväntade överskottet, skatteintäkter och statsbidrag är beredskapen god inför framtiden, men Rysslands invasion av Ukraina bidrar till osäkerhet. Samtidigt syns fortfarande effekter av pandemin. 

Malmö stad har budgeterat ett nollresultat för 2022 medan det prognostiserade resultatet uppgår till 1303 miljoner kronor. Överskottet beror framför allt på realisationsvinster samt ökade skatteintäkter och generella statsbidrag. Realisationsvinsterna uppgår till 650 miljoner kronor och ökade skatter och generella statsbidrag till 281 miljoner kronor. Det förväntade resultatet innebär att Malmö stad uppfyller kravet på en ekonomi i balans. 

Arbetsmarknads- och socialnämnden prognostiserar ett överskott på 50 miljoner kronor för helåret. Främsta anledningen till överskottet är att kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska i snabb takt. Utöver det har kostnaderna för externa boendeplatser för hemlösa blivit lägre än beräknat. Tillsammans prognostiserar nämnderna ett överskott på 165 miljoner kronor där servicenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, förskolenämnden, tekniska nämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden står för den största delen. 

Coronapandemin har påverkat nämndernas verksamheter och ekonomi i olika utsträckning och gör det även framöver. Smittspridningen har varit hög under årets första månader och pandemin har resulterat i leveransproblem för vissa varor och tjänster, vilket ger ökade kostnader. Världsläget bidrar i sin tur till att det här förstärks. Funktionsstödsnämnden prognostiserar ett underskott på sammanlagt 65 miljoner kronor där ökade kostnader på grund av pandemin uppgår till 15 miljoner kronor för bland annat skyddsutrustning, material och sjuklöner. För att inte verksamheten ska påverkas negativt har kommunstyrelsen beslutat att tillfälligt befria funktionsstödsnämnden från ansvar för underskottet.

– Malmö stad redovisar återigen ett starkt resultat, vilket ger oss bra förutsättningar inför framtiden. Vi kan fortfarande se effekter av pandemin och lever i dag med ett förändrat världsläge jämfört med bara för ett halvår sedan. Samtidigt ser vi att skolresultaten fortsätter att förbättras, att fler Malmöbor är självförsörjande och en ökad trygghet. Med det förväntade resultatet är förhoppningen att vi kan hålla i detta, men också möta kommande utmaningar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh(S), kommunstyrelsens ordförande. 

-I dessa osäkra och oroliga tider är det viktigt att Malmö stad har stabila finanser. Prognoserna visar på stora överskott i relation till hur det såg ut i början av året. En betydande buffert är viktig för att möta framtidens utmaningar, säger Roko Kursar(L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Total
0
Shares