Bättre luftkvalitet ökar den biologiska mångfalden i Malmö

Miljöförvaltningen har genomfört en inventering av skyddsvärda mossor och lavar i Malmö. Mossor och lavar används som indikatorer för stadens miljöövervakning för att kontrollera luftkvalitet och naturvärden. Rapporten visar på stabila livsmiljöer för flertalet av de arter som studerats. Anledningen till denna positiva utveckling anses bero på att luftkvaliteten i Malmö blir allt bättre. 

Inventeringen som genomförts är en viktig del av arbetet med Malmö stads miljöprogram. Syftet är främst kopplat till programmets nionde mål som handlar om ökad biologisk mångfald samt mål fem som handlar om att hälsofarlig exponering ska minska i staden. Mossor och lavar är särskilt känsliga för luftföroreningar då de fångar upp sin näring från luften. På så sätt kan de användas för att ge indikationer på luftkvaliteten. 

Undersökningen har även genererat större kunskap gällande Malmös biologiska mångfald då utvecklingen av hotade och skyddsvärda arter har följts upp. Drygt 40 arter påträffades under inventeringen varav flera anses vara hotade eller sällsynta i Sverige. Flertalet rödlistade och skyddsvärda lavar har också tillkommit sedan föregående inventeringar genomförts. Totalt noterades 21 nya fynd av lavar under inventeringen.

Resultatet tyder på stabila livsmiljöer för arterna som omfattades av uppföljningsarbetet. Bland annat har kornskruvsmossan konstaterats öka markant jämfört med tidigare år och påträffades nu på flertalet träd i de områden som undersökts. Den positiva utvecklingen av den biologiska mångfalden i staden konstateras vara ett direkt resultat av en förbättrad luftkvalitet i Malmö.

– Det är glädjande att vi förbättrar den så viktiga biologiska mångfalden, säger Simon Chrisander (L), ordförande i miljönämnden.

– De positiva resultaten av vårt långsiktiga arbete med att förbättra Malmös luft gagnar inte bara medborgare utan även stadens biologiska mångfald. Det är mycket glädjande, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i miljönämnden.

Total
0
Shares